16 January 2011

Sunday Girl: Zhang Zetian (张则天) as sweet as yelai xiang

China's Zhang Zetian (则天)... So beautiful...So adorable


No comments: