06 November 2012

Celebrating the Chinese Communist Party's 18th National Congress (11/8/2012) in Beijing

中国共产党第十八次全国代表大会


Zhōngguó Gòngchǎndǎng Dìshíbācì Quánguó Dàibiǎo Dàhuì 

No comments: