28 January 2012

Madam Chiang Kai-shek

Madam Chiang Kai-shek (Song Meiling) was such an impeccable orator...

1995


1943